Brighton Summer Meeting - 2010

Midweek Knock-Out Teams

Monday
+
Tuesday
+
Wednesday
+
Thursday
+
Friday
Evetts v
   
Bragadir 49 Bragadir      
-      
Bye Bragadir      
v      
Deacon v 50 Deacon      
MacFarlane Deacon Bragadir      
-      
Bye      
v      
Miller v      
Nash 4 Nash      
v Byrne 55      
Byrne v 79 Byrne 37 Byrne 55      
Wilson      
v
Byrne
40
 
Latchem v 40 Latchem
 
Lawrence Latchem    
Winning
Team

BYRNE

-    
Bye
v
 
 
Hamon v    
Bates 21 Bates 21      
-      
Bye Bates 36
Bates
   
v
   
Hay v Punch      
Punch 1 Punch 29 Bates 7      
v      
White v Wiseman      
Wiseman 10 v      
     
       
Southwell v      
Ruso 26 Ruso Ruso      
-      
Bye Ruso      
v      
Urbanski v 10 Urbanski      
McIntosh Urbanski      
-      
Bye